Indul a nyereményjátékunk a Facebook-on!!!

facebook, nyereményjáték

A mai nappal elindult a Facebook nyereményjátékunk!

Sorsolás: 2017. augusztus 15. délelőtt 9 óra!

A részvételi szabályzat itt olvasható:

„Nyerj FT-23A asztali ventilátort!”

REKLÁMKAMPÁNY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

 1. A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE

1.1. A „ Nyerj Ft 23-A asztali ventilátort!” reklámkampány (továbbiakban Játék) szervezője az Onixcom Kft. (továbbiakban Szervező), székhely: 2092 Budakeszi, Hegyhát u. 3.; http://ventilatorbolt.hu cégjegyzékszám 13-09-101686, adószám: 12907399-2-13

 1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

2.1. A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási, vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a Játék kezdetéig, azaz 2017. augusztus 7.-én éjfélig betöltötte 18. életévét (továbbiakban Résztvevő(k)).

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozók.

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1 A Játék 2017. augusztus 7. 00:00:00 órától (CET) 2017. augusztus 14. 23:59:59 óráig (CET) tart. A Játék időtartamának lejártát követően történt hozzászólások (kommentek) érvénytelenek.

 

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

4.1. Játékban automatikusan részt vesz minden olyan, a jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki a http://facebook.com/ventilatorbolt oldalon a játékra való felhívást közzétevő bejegyzésben a feltett kérdésre a hozzászólások (kommentek) között helyes választ ad.

A kérdés: “Milyen feladatokra használható a prémium minőségű Gree mobil klímánk?”

 1. hűtés
 2. hűtés és páramentesítés
 3. hűtés, páramentesítés és fűtés

4.2. Szervező más részvételi módot nem fogad el.

4.3. Egy személy csak egy hozzászólással (kommenttel) vehet részt a Játékban.

4.4. Résztvevők a játékban való részvétellel tudomásul veszik, hogy a nyereményjáték nem a Facebook szervezésben zajlik, annak lebonyolításában a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt, a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. A résztvevők a játék során a Szervező számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

 

 1. DÍJAK ÉS SORSOLÁS

5.1. Szervező a Játék befejezését követően, a Játékban érvényes és helyes hozzászólással (kommenttel) rendelkező Résztvevők között 1 db FT-23 A asztali ventilátort https://ventilatorbolt.hu/termek/asztali-ventilator-ft-23a/ (továbbiakban Nyeremény) sorsol ki.

A sorsolás alkalmával – szükség szerint – további pótnyertesek kerülnek kisorsolásra. Sorsolás időpontja: 2017. augusztus 15., 9:00 óra. Sorsolás helyszíne: 2092 Budakeszi, Tiefenweg út 14. (Szervező központja). A sorsolás a fenti helyen és időpontban nyilvánosan történik a http://facebooknyertes.com weboldal segítségével.

5.2. A nyereményjáték bejegyzéséhez érvényes hozzászólással (kommenttel) rendelkező személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a részükre a Facebook üzenetküldő rendszerén keresztül 10 %-os vásárlási kedvezményre jogosító kupont küldjön ki az ún. chatbot üzenetküldő rendszer (Chat Robi megszemélyesítéssel), melyet az üzenetben meghatározott időpontig használhatnak fel a webshop-ban (http://ventilatorbolt.hu).

5.3. Nyeremény más termékre vagy készpénzre át nem váltható.

5.4. Nyereményt átvevő Résztvevő a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. Az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. Igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért.

 

 1. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségein, elsősorban Facebook üzenetben értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus révén soron következő pótnyertesek kerülnek kiválasztásra, a sorsolás sorrendjében, egyéb esetben a Nyeremény elvész.

6.2. A nyertes személyazonosságának megállapítása a következő okiratok alapján történik: Érvényes személyi igazolvány – személyi kártya vagy útlevél.

6.3. A Szervező a nyertesek névsorát a Facebook oldalán (http://facebook.com/ventilatorbolt) hozza nyilvánosságra a sorsolást és adategyeztetést követően, illetve a Ventilátorbolt +36/20/577-5186 telefonszámának segítségével teszi elérhetővé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve jelenik meg.

 

 1. A VERSENY SZABÁLYZATA

7.1. A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet a ventilatorbolt.hu honlapon (http://ventilatorbolt.hu/hirek/)

 

 1. VIS MAJOR

8.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

8.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

8.3. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.

8.4. A vis major esetet a Facebook oldalon (http://facebook.com/ventilatorbolt) kell megjeleníteni.

 

 1. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE

9.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.

 

 1. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

10.1. A Játékban való részvétellel (nyereményjáték bejegyzéséhez való hozzászólás, komment) minden résztvevő feltétlen módon elfogadja, hogy a személyes jellegű adatait nyilvánosan közöljék, és a Szervező használja reklámcélra, területileg és/vagy időlegesen korlátozás nélkül, valamint bármilyen más módon (pl. internet stb.).

10.2. A Játékban való részvétellel (nyereményjáték bejegyzéséhez való hozzászólás, komment) minden résztvevő feltétlen módon elfogadja továbbá, hogy a Facebook üzenetküldő rendszerén (Facebook Massanger, MSN) keresztül a továbbiakban automatikus üzeneteket kapjon Szervező további nyereményjátékairól, ajánlatairól. Az üzenetküldésről bármikor egy kattintással a résztvevők leiratkozhatnak a “stop” szó üzenetküldő rendszeren keresztül történő elküldésével.

10.3. A Szervező az információkat nyilvánosságra hozhatja a jelen Játék nyertes nevére vagy bármely más adatra vonatkozóan.

10.4. Ha a résztvevők írásban másképp nem kérik, beleegyeznek abba, hogy Szervező a személyes információkat összegyűjtse az előző 10.2. pont szerinti módon.

 

 1. VITÁK

11.1. Az esetleges viták esetében a feliratkozás érvényességére vonatkozóan, a Szervező által kinevezett bizottság rendelkezése végleges.

11.2. Játékban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.

11.3. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint ha ez nem lehetséges, a vitákat elrendezését a budapesti illetékes bíróság döntésére bízzák.

11.4. Szervező jogában áll a Játék adatait és időtartamát módosítani, és ezt az www.ventilatorbolt.hu internetes oldalon, valamint Facebook oldalon (http://facebook.com/ventilatorbolt) nyilvánosságra hozni.

 

 1. KIZÁRÁS ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 1. 1. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

12.2 A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma megoldása érdekében. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

12.3 A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet értesíteni a résztvevő adatainak megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a Facebook üzenetet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg. Szervező meghozza az intézkedéseket a Játék megfelelő lebonyolítása érdekében, viszont nem vállal felelősséget a résztvevők elégedetlenségeiért, reklamációiért, amelyek nem az érvényben levő törvények megszegését célozzák.

12.4 Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertes nem kapja meg a Szervező által felajánlott Nyereményt, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt és Nyertes tevékenységei és/vagy non-tevékenységei miatt.

12.5 A jelen Részvételi szabályzat ingyenesen hozzáférhető a www.ventilatorbolt.hu/hirek weboldalon, valamint a Ventilátorbolt Facebook oldalán (http://facebook.com/ventilatorbolt).

12.6 Szervező jogában áll, hogy a jelen Szabályzatot módosítsa a Játék alatt, azzal a megjegyzéssel, hogy az esetleges módosításokat a Szervező a résztvevők és a közönség tudomására hozzák legalább 24 órával azelőtt, hogy érvénybe lépne a www.ventilatorbolt.hu weboldal, valamint a Ventilátorbolt Facebook oldala (http://facebook.com/ventilatorbolt) révén.

 1. SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú, vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

14.1. A Szervező a Játék résztvevőinek adatait bizalmasan kezeli, azokat jelen szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. A Szervező megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

14.2. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után azonnal törli.

14.3. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Ventilátorbolt a nyeremény kézbesítése céljából az Információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja;
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy amennyiben nyerteseként kerül kisorsolásra válaszát nevét, és lakcímét kizárólag a településnév megjelölésével a Szervező Facebook oldalán (http://facebook.com/ventilatorbolt) és a ventilatorbolt.hu oldalon közzétegye.

A Kampány szervezője Onixcom Kft.

Weboldalunk sütiket használ szolgáltatásunk alap funkcióinak és a magasabb felhasználói élmény biztosítása érdekében.