Indul a nyereményjátékunk a Facebook-on!

A mai nappal elindult a Facebook nyereményjátékunk!

A részvételi szabályzat itt olvasható:

 

„Nyerj fürdőszoba ventilátort és rácsot!”

REKLÁMKAMPÁNY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

 1. A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE

 

1.1. A „ Nyerj fürdőszoba ventilátort és rácsot!” reklámkampány (továbbiakban Játék) szervezője az Onixcom Kft. (továbbiakban Szervező), székhely: 2092 Budakeszi, Hegyhát u. 3.; https://ventilatorbolt.hu cégjegyzékszám 13-09-101686, adószám: 12907399-2-13

 

 1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

 

2.1. A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási, vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a Játék kezdetéig, azaz 2017. június 6.-áig betöltötte 18. életévét (továbbiakban Résztvevő(k)).

 

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozók.

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

3.1 A Játék 2017. június 6. 00:00:00 órától (CET) 2017. június 15. 23:59:59 óráig (CET) tart. A Játék időtartamának lejártát követően történt hozzászólások (kommentek) érvénytelenek.

 

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

 

4.1. Játékban automatikusan részt vesz minden olyan, a jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki a http://facebook.com/ventilatorbolt oldalon a játékra való felhívást közzétevő bejegyzésben a feltett kérdésre a hozzászólások (kommentek) között helyes választ ad.

A kérdés: “Mire jó a fürdőszoba ventilátor?”

 1. A) Pára elvezetésére
 2. B) Pára és szagok elvezetésére
 3. C) Pára és szagok elvezetésére, valamint a penész megelőzésére

A helyes válasz ebben a szakmai cikkben található kivastagítva: https://ventilatorbolt.hu/szakmai-cikkek/furdoszoba_ventilator/ .

 

4.2. Szervező más részvételi módot nem fogad el.

 

4.3. Egy személy csak egy hozzászólással (kommenttel) vehet részt a Játékban.

 

4.4. Résztvevők a játékban való részvétellel tudomásul veszik, hogy a nyereményjáték nem a Facebook szervezésben zajlik, annak lebonyolításában a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt, a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. A résztvevők a játék során a Szervező számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

 

 

 

 1. DÍJAK ÉS SORSOLÁS

 

5.1. Szervező a Játék befejezését követően, a Játékban érvényes és helyes hozzászólással (kommenttel) rendelkező Résztvevők között 1 db Slim4 100 Champagne fürdőszoba ventilátort és hozzá tartozó ND10 szellőző rácsot (továbbiakban Nyeremény) sorsol ki.

 

A sorsolás alkalmával további két pótnyertes kerül kisorsolásra. Sorsolás időpontja: 2017. június 16., 9:00 óra. Sorsolás helyszíne: 2092 Budakeszi, Hegyhát u. 3. (Szervező központja). A sorsolás a fenti helyen és időpontban nyilvánosan történik a http://facebooknyertes.com weboldal segítségével.

 

5.2. Nyeremény más termékre vagy készpénzre át nem váltható.

 

5.3. Nyereményt átvevő Résztvevő a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. Az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. Igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért.

 

 1. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

 

6.1. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségein, elsősorban Facebook üzenetben értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus révén soron következő pótnyertesek kerülnek kiválasztásra, a sorsolás sorrendjében, egyéb esetben a Nyeremény elvész.

 

6.2. A nyertes nevét a sorsolást és adategyeztetést követően a Ventilátorbolt hivatalos blog oldalán is bemutatjuk (https://ventilatorbolt.hu/hirek).

 

6.3. A nyertes személyazonosságának megállapítása a következő okiratok alapján történik: Érvényes személyi igazolvány – személyi kártya vagy útlevél.

 

6.4. A Szervező a nyertesek névsorát a blog oldalán (https://ventilatorbolt.hu/hirek) hozza nyilvánosságra a sorsolást és adategyeztetést követően, illetve a Ventilátorbolt +36/20/577-5186 telefonszámának segítségével teszi elérhetővé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve jelenik meg.

 

 1. A VERSENY SZABÁLYZATA

 

7.1. A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet a ventilatorbolt.hu honlapon (https://ventilatorbolt.hu/hirek).

 

 

 

 1. VIS MAJOR

 

8.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

 

8.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

 

8.3. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.

 

8.4. A vis major esetet a https://ventilatorbolt.hu/hirek/ oldalon kell megjeleníteni.

 

 1. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE

 

9.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.

 

 1. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

 

10.1. A Játékban való részvétellel (nyereményjáték bejegyzéséhez való hozzászólás, komment) minden résztvevő feltétlen módon elfogadja, hogy a személyes jellegű adatait nyilvánosan közöljék, és a Szervező használja reklámcélra, területileg és/vagy időlegesen korlátozás nélkül, valamint bármilyen más módon (pl. internet stb.).

 

10.2. A Szervező az információkat nyilvánosságra hozhatja a jelen Játék nyertes nevére vagy bármely más adatra vonatkozóan.

 

 1. VITÁK

 

11.1. Az esetleges viták esetében a feliratkozás érvényességére vonatkozóan, a Szervező által kinevezett bizottság rendelkezése végleges.

 

11.2. Játékban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.

 

11.3. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint ha ez nem lehetséges, a vitákat elrendezését a budapesti illetékes bíróság döntésére bízzák.

 

11.4. Szervező jogában áll a Játék adatait és időtartamát módosítani, és ezt az www.ventilatorbolt.hu internetes oldalon, valamint a székhelyen való kifüggesztés révén nyilvánosságra hozni.

 

 1. KIZÁRÁS ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 1. 1. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

 

12.2 A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma megoldása érdekében. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

12.3 A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet értesíteni a résztvevő adatainak megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a Facebook üzenetet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg. Szervező meghozza az intézkedéseket a Játék megfelelő lebonyolítása érdekében, viszont nem vállal felelősséget a résztvevők elégedetlenségeiért, reklamációiért, amelyek nem az érvényben levő törvények megszegését célozzák.

 

12.4 Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertes nem kapja meg a Szervező által felajánlott Nyereményt, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt és Nyertes tevékenységei miatt.

 

12.5 A jelen Részvételi szabályzat ingyenesen hozzáférhető a www.ventilatorbolt.hu/hirek weboldalon.

 

12.6 Szervező jogában áll, hogy a jelen Szabályzatot módosítsa a Játék alatt, azzal a megjegyzéssel, hogy az esetleges módosításokat a Szervező a résztvevők és a közönség tudomására hozzák legalább 24 órával azelőtt, hogy érvénybe lépne a www.ventilatorbolt.hu weboldal révén.

 

 1. SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú, vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 1. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

 

14.1. A Szervező a Játék résztvevőinek adatait bizalmasan kezeli, azokat jelen szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. A Szervező megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

14.2. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után azonnal törli.

 

14.3. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím) a Ventilátorbolt a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra válaszát nevét, és lakcímét kizárólag a településnév megjelölésével a Szervező Facebook oldalán és a ventilatorbolt.hu oldalon közzétegye.

 

 

A Kampány szervezője Onixcom Kft.

Kapcsolódó szakmai cikkeink:

CONSTRUMA építőipari szakkiállítás logo

36. CONSTRUMA építőipari szakkiállítás

Dübörög a 36. CONSTRUMA építőipari szakkiállítás 2017-ben is megnyílt a...

Klíma szerelés jogi kérdései

Klíma szerelés jogi kérdései

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság szabályozza, és ellenőrzi Magyarországon a klíma...

facebook, nyereményjáték

Indul az újabb „Ventilátor Szelfi” Facebook játékunk!

2017. november 20.-án indul az újabb Facebook játékunk! A játék...

Ventilatorbolt.hu webáruház